Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van CERTSECURITY DOMOTICS
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het Aanbod
Artikel 5 – De Overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de Klant tijdens de Bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht
Artikel 9 – Verplichtingen van CERTSECURITY DOMOTICS bij uitoefening van het Herroepingsrecht
Artikel 10 – Uitsluiting Herroepingsrecht
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 – Garanties
Artikel 14 – De prijs
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 – Overmacht
Artikel 18 – Persoonsgegevens
Artikel 19 – Ontbinding door CERTSECURITY DOMOTICS
Artikel 20 – Klachtenregeling
Artikel 21 – Contact
Artikel 22 – Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 23 – Slotbepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanbod: een aanbod door CERTSECURITY aan de Klant via de Webshop met betrekking
tot de verkoop of levering van Producten en Diensten;
2. Aanvullende Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten en/of diensten
(bijvoorbeeld onderhoudsdiensten) verwerft in samenhang met een Overeenkomst,
welke producten en/of diensten door CERTSECURITY worden geleverd of door een derde
partij op basis van een afspraak tussen die derde en CERTSECURITY;
3. Algemene Voorwaarden: de in het onderhavige document opgenomen
verkoopvoorwaarden;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn
Herroepingsrecht, zoals neergelegd in Artikel 6;
5. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden
met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
6. Dienst: elke dienst die door of namens CERTSECURITY via de Webshop worden
aangeboden, al dan niet in samenhang met een Product;
7. Digitale Inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden (zoals
software, audio- en videobestanden);
8. Directe Schade: schade aan Producten die door CERTSECURITY onder een
Overeenkomst zijn geleverd (inclusief eventueel daarin of daarop opgeslagen Digitale
Inhoud);
9. Duurzame Gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook e-mail – dat de Klant in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor
de informatie is bestemd;
10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te
zien van de Overeenkomst en deze te ontbinden;
11. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals
gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen,
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken
van afnemers van de Klant, rente en kosten;
12. Klant: de Consument aan wie CERTSECURITY een Aanbod doet of met wie
CERTSECURITY een Overeenkomst aangaat;
13. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen CERTSECURITY en de Klant wordt gesloten
in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten
en/of Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede
gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand,
waaronder tevens begrepen alle wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst;
14. CERTSECURITY DOMOTICS , gevestigd aan de Wersakker 21 ,(5731KD)
te Mierlo en geregistreerd in het handelsregister bij de Nederlandse Kamer van
Koophandel onder nummer 17221250;
16. Product: elk product (waaronder begrepen Digitale Inhoud) die door of namens
CERTSECURITY via de Webshop wordt aangeboden;
17. Webshop: de webshop van CERTSECURITY in Nederland, bereikbaar via www.danalockbenelux.
com en eventuele andere internetadressen voor het bereiken van deze webshop
zoals die van tijd tot tijd door CERTSECURITY kunnen worden bepaald.

Artikel 2 – Identiteit van CERTSECURITY
Naam: CertSecurity Domotics.
Adres: Wersakker 21, 5731 KD, Mierlo
Registratienummer handelsregister Kamer van Koophandel Nederland: 17221250
BTW-identificatienummer: NL001887307.B77

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van CERTSECURITY en
op elke tot stand gekomen Overeenkomst. Elk Aanbod richt zich uitsluitend tot
Consumenten. De Klant staat ervoor in dat hij elke Overeenkomst in de hoedanigheid
van Consument aangaat.
3.2 Ten aanzien van een Aanbod gelden voorts de “Richtlijnen voor gebruik” met betrekking
tot de websites van CERTSECURITY zoals beschikbaar gesteld op de site van de
Webshop. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in die richtlijnen en de
bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden.
3.3 Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, worden deze Algemene
Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige
wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op
een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden
langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant
langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het Aanbod
4.1 Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
4.2 Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en
Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
Aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als CERTSECURITY in een Aanbod gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
Producten, maar CERTSECURITY garandeert niet dat de te leveren Producten steeds
daarmee overeenkomen of daaraan beantwoorden. Kennelijke fouten of verschrijvingen
in het Aanbod binden CERTSECURITY niet en kunnen door CERTSECURITY steeds en
ook na bevestiging van een bestelling worden hersteld.
4.3 Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op
het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
CERTSECURITY onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door CERTSECURITY is
bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CERTSECURITY passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt CERTSECURITY voor een veilige webomgeving. Indien de
Klant elektronisch kan betalen, zal CERTSECURITY daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 CERTSECURITY kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien CERTSECURITY
op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan,
is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 CERTSECURITY zal uiterlijk bij levering van de Producten of Diensten aan de Klant de
volgende informatie doen toekomen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame
Gegevensdrager,:
a. het bezoekadres van de vestiging van CERTSECURITY waar de Klant met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het Herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van
het Herroepingsrecht;
c. informatie over garanties en service na aankoop;
d. de prijs (met inbegrip van alle belastingen) van de Producten of Diensten, alsmede,
voor zover van toepassing, de kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering met betrekking tot de Producten en
Diensten onder de Overeenkomst;
f. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1 De Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product
gedurende een Bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
CERTSECURITY mag de Klant vragen naar de redenen van deze ontbinding, maar deze
niet tot opgave van zijn redenen verplichten.
6.2 De Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
a. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop
de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen.
CERTSECURITY mag, mits zij de Klant hierover voorafgaand aan het bestelproces op
duidelijke wijze heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een
verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het
eerste Product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Klant tijdens de Bedenktijd
7.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking.
Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat
de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
mogen doen.
7.2 De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg
is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel
7.1.
7.3 De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als
CERTSECURITY hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk
verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht
8.1 Voor de uitoefening van het Herroepingsrecht gelden de retourinstructies, zoals vermeld
in de Webshop. Voor een goede afwikkeling van het Herroepingsrecht is essentieel dat
de Klant een retourvoucher bij CERTSECURITY aanvraagt. Als de Klant gebruik maakt
van het Herroepingsrecht, meldt hij dit aan CERTSECURITY binnen de Bedenktijd en
vraagt hij een retourvoucher aan:
a. via het service nummer 0492-782150;
b. via het emailadres sales@danalock-benelux.com
c. via het e-mail contactformulier zoals te vinden op de service portal in de Webshop;
e. op andere ondubbelzinnige wijze.
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de artikel 8.1 bedoelde
melding, zendt de Klant het Product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde
van) CERTSECURITY. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen
als hij het Product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
8.3 De Klant zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door CERTSECURITY verstrekte
redelijke en duidelijke retourinstructies die tevens op de site van de Webshop zijn
vermeld.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht
ligt bij de Klant.
8.5 Tenzij anders aangegeven in de Webshop, draagt de Klant de rechtstreekse kosten van
het terugzenden van het Product.
8.6 Als de Klant gebruik maakt van het Herroepingsrecht, worden alle Aanvullende Overeenkomsten
van rechtswege ontbonden. In geval van ontbinding van de Overeenkomst met gebruikmaking van
het Herroepingsrecht, heeft de Klant tevens het recht een eventuele kredietovereenkomst die hij is
aangegaan op grond van een tussen CERTSECURITY en een derde aangegane overeenkomst die
ertoe strekt dat die derde aan de Klant een geldbedrag leent ter voldoening door de Klant van de
onder de Overeenkomst voor de betrokken Producten of Diensten aan CERTSECURITY
verschuldigde bedragen, zonder boete te ontbinden.
8.7 De Klant kan steeds contact opnemen met CERTSECURITY (zie de contactgegevens in
de service portal van de Webshop) voor nadere informatie over de uitoefening van het
Herroepingsrecht en voor retourinstructies.

Artikel 9 – Verplichtingen van CERTSECURITY bij uitoefening van het Herroepingsrecht
9.1 Als CERTSECURITY de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze
mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een
ontvangstbevestiging.
9.2 CERTSECURITY vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele
verzendkosten, die door CERTSECURITY in rekening zijn gebracht voor het
geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de
Klant de herroeping meldt. Tenzij CERTSECURITY aanbiedt het Product zelf af te halen,
mag zij wachten met terugbetalen tot zij het Product heeft ontvangen of tot de Klant
aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder
valt.
9.3 CERTSECURITY gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft
gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos
voor de Klant.
9.4 Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft CERTSECURITY de bijkomende kosten voor de duurdere
levermethode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting Herroepingsrecht
10.1 Onverminderd de overige uitzonderingen op het Herroepingsrecht zoals voorzien in de
wet, heeft een Klant geen recht tot uitoefening van het Herroepingsrecht met betrekking
tot:
1. volgens specificaties van de Klant vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd
zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van
de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
2. verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;
4. verzegelde Digitale Inhoud (audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur),
waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
5. Digitale Inhoud die anders dan op een materiële drager is geleverd, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
Klant; en
b. de Klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
11.1 CERTSECURITY zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan CERTSECURITY kenbaar heeft
gemaakt. CERTSECURITY is niet gehouden tot levering buiten Nederland. Indien de
Producten niet op het door de Klant opgegeven adres kunnen worden afgeleverd of
indien de Klant weigert de Producten in ontvangst te nemen, is CERTSECURITY
gerechtigd de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot
behoud aan de Klant in rekening te brengen.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is
vermeld, zal CERTSECURITY zich inspannen om geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren, tenzij een andere
leveringstermijn is overeengekomen.
11.4 CERTSECURITY is bevoegd om in gedeelten te presteren. Bestellingen of gedeelten
daarvan, die niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd.
De Klant wordt daarvan schriftelijk (waaronder via e-mail) door CERTSECURITY in kennis
gesteld.
11.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij CERTSECURITY
tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan
CERTSECURITY bekend gemaakte vertegenwoordiger van de Klant, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
12.1 De door CERTSECURITY geleverde Producten blijven eigendom van CERTSECURITY
totdat de Klant al zijn verplichtingen aan CERTSECURITY, ongeacht de rechtsgrond
waarop deze zijn gebaseerd, heeft voldaan.
12.2 De Klant is niet bevoegd geleverde Producten waarop het in artikel 12.1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien
derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen
vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht CERTSECURITY hiervan onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte te stellen en de betrokken derden te informeren over het
eigendomsvoorbehoud.
12.3 Indien de Klant zijn verplichtingen jegens CERTSECURITY niet nakomt of indien er
gegronde vrees bestaat dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, is
CERTSECURITY gerechtigd om op kosten van de Klant de geleverde Producten waarop
het in artikel 12.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant of bij derden die deze
producten voor de Klant houden weg te (doen) halen. De Klant is verplicht hiertoe alle
medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per
dag van alle door de Klant aan CERTSECURITY verschuldigde bedragen dan wel, indien
dit meer is, 10% van de oorspronkelijke verkoopwaarde van de betrokken Producten.

Artikel 13 – Garanties
13.1 CERTSECURITY staat er voor in dat de Producten en Diensten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen, staat CERTSECURITY er tevens voor in dat het Product geschikt is
voor ander dan normaal gebruik.
13.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.8, beperkt een door een toeleverancier
van CERTSECURITY, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie nimmer de
wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover
CERTSECURITY kan doen gelden indien CERTSECURITY is tekortgeschoten in de
nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst. Onder extra garantie wordt
verstaan iedere verbintenis van de betrokken toeleverancier, importeur of producent
waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan
waartoe CERTSECURITY wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de
nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.
13.4 Met inachtneming van de navolgende bepalingen in dit artikel 13 en onverminderd het
bepaalde in artikel 11 en artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden, verleent
CERTSECURITY op de geleverde Producten (met uitzondering van accu’s en batterijen)
een garantie op materiaal- en/of constructiefouten van twee jaar vanaf de datum van
levering. De garantietermijn voor accu’s en batterijen is bij normaal en oordeelkundig
gebruik zes maanden. De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop respectievelijk
de dag waarop het Product wordt geleverd. Voor aanspraak op de garantie moet het
originele aankoopbewijs worden overgelegd. Voor een soepele afhandeling is het
raadzaam uw product te registreren via de service portal van de Webshop. Op de door
CERTSECURITY uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van één jaar op
materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. Garantiegevallen leiden niet tot een
vernieuwing en/of verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
13.5 De in artikel 13.4 bedoelde garantie is beperkt tot het – naar keuze van CERTSECURITY –
kosteloos vervangen of herstellen van het Product (of een onderdeel daarvan) dan wel,
indien vervanging of herstel redelijkerwijs niet van CERTSECURITY kan worden gevergd,
het terugbetalen van de door de Klant voor het betrokken Product betaalde
aanschafprijs. CERTSECURITY behoudt zich het recht voor een eventuele
waardevermindering van het geretourneerde Product (op basis van een lineaire
afschrijving over vijf jaar met restwaarde nul) op de aanschafprijs in aftrek te nemen.
Producten of onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met
identieke of vergelijkbare nieuwe producten of onderdelen. In de garantie zijn de
arbeidsuren voor diagnose en herstel/vervanging, de materiaalkosten alsmede de kosten
van verpakking en van verzending door CERTSECURITY naar de Klant begrepen.
13.6 Het is de Klant – op straffe van verval van elke garantieaanspraak – niet toegestaan zelf of
door derden reparatiewerkzaamheden aan door CERTSECURITY geleverde Producten te
(laten) verrichten, behoudens indien en voor zover de Klant daartoe op grond van
dwingendrechtelijke bepalingen van het toepasselijk recht is gerechtigd.
13.7 De garantie geldt niet voor:
• normale slijtage
• verbruiksmaterialen, zoals inktpatronen of ledlampen.
• Producten waarvan merk-, typeaanduiding en/of serienummer zijn veranderd of
verwijderd
• de beschikbaarstelling van driver- of software-updates/upgrades
• geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van het Product niet van belang zijn
• defecten als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik
• defecten als gevolg van verwaarlozing, gebrek aan onderhoud of ondeugdelijk
onderhoud
• defecten als gevolg van gebruik, montage of installatie van de Producten in strijd
met de gebruiksaanwijzing/documentatie
• defecten als gevolg van niet aan CERTSECURITY toerekenbare computervirussen
of softwarefouten / software van derden
• defecten of foutmeldingen die een gevolg zijn van een onjuiste voedingsspanning
• defecten die een gevolg zijn van blootstelling aan vocht of van chemische of
elektrochemische inwerking van water
• defecten als gevolg van blootstelling aan ongebruikelijke koude of hitte
• defecten die een gevolg zijn van gebruik van niet-originele onderdelen,
randapparatuur en/of programmatuur
• producten die tweedehands in omloop zijn gebracht
• de afnemende capaciteit van batterijen en accu’s
• pixelfouten (defecte beeldpunten) binnen de in de gebruiksaanwijzing/handleiding
van het Product toegestane marge
• defecten als gevolg van inbranding of helderheidsverlies bij plasma of LCD
producten die ontstaan zijn door ondeskundig gebruik; de precieze handelwijze
voor het gebruik van het plasma of LCD product staat in de
gebruiksaanwijzing/handleiding
• weergavefouten van datadragers die in een niet compatibel format dan wel met niet
geëigende software opgebouwd zijn
• defecten als gevolg van overmacht als bedoeld in artikel 17.
• schade als gevolg van ondeugdelijk verpakken bij een retourzending. Zorg bij een
retourzending voor een deugdelijk verpakt product. Klik hier voor de juiste
retourinstructies.
13.8 CERTSECURITY is niet verantwoordelijk voor door derden (zoals producenten)
aangeboden (fabrieks)garanties op door CERTSECURITY geleverde zaken. In geval van
een defect zal de Klant waar van toepassing eerst dergelijke garanties van derden
aanspreken.
13.9 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen defecte Producten door de Klant te
worden aangeboden voorzien van een begeleidend schrijven met daarin vermeld de
klacht(en), naam van de contactpersoon, zijn/haar telefoonnummer, het
correspondentieadres en alle bij de Producten geleverde informatie en materialen die
redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het vaststellen en herstellen van de defecten. Indien
de Producten binnen de garantieperiode worden teruggestuurd, dient tevens een kopie
van de aankoopnota en (indien aanwezig) het garantiebewijs te worden
meegestuurd. Neem voor een soepele afhandeling contact op met de service afdeling
van CERTSECURITY via de hotline of het e-mail contactformulier zoals aangegeven in
de service portal van de Webshop.
13.10 Bij de uitvoering van de werkzaamheden tot herstel of vervanging gaat CERTSECURITY
uit van de klachten zoals beschreven in het begeleidend schrijven van de Klant.
CERTSECURITY kan in ieder geval niet tot meer gehouden worden dan in dit schrijven
staat vermeld. De Klant zal CERTSECURITY alle medewerking verlenen die nodig is ten
einde de gegrondheid van een beroep op garantie te (doen) controleren. Hieronder valt
het CERTSECURITY in de gelegenheid stellen het Product en/of (de omstandigheden
van) het gebruik daarvan ter plaatse te (doen) controleren.
13.11 Tenzij er sprake is van een defect dat valt binnen de garantievoorwaarden, wordt een
Product niet eerder hersteld of vervangen dan nadat CERTSECURITY een prijsopgave
van het herstel of de vervanging aan de Klant heeft verstrekt. Indien de Klant de
prijsopgave niet of niet binnen twee weken accepteert, wordt het Product retour
gezonden en is CERTSECURITY gerechtigd de diagnose-, handlings- en verzendkosten
aan de Klant in rekening te brengen.
13.12 Ten aanzien van de door CERTSECURITY verstrekte garantie op door haar verkochte
Producten gelden de bepalingen zoals neergelegd in de ‘Algemene
Garantievoorwaarden’, die beschikbaar zijn op de site van de Webshop, en de
bepalingen neergelegd in de bij een Product gevoegde garantiekaart. Bij
tegenstrijdigheden tussen die bepalingen en de bepalingen in deze Algemene
Voorwaarden, prevaleren de laatstgenoemde bepalingen.

Artikel 14 – De prijs
14.1 Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden Producten of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De administratie van CERTSECURITY is
bepalend voor de vaststelling van de door de Klant aan CERTSECURITY verschuldigde
bedragen, tenzij de Klant aantoont dat de daarin opgenomen gegevens onjuist zijn.
14.2 In afwijking van het vorige lid kan CERTSECURITY Producten of Diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar
CERTSECURITY geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen
zijn, worden bij het Aanbod vermeld.
14.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
14.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien CERTSECURITY dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
14.5 De in het Aanbod van Producten of Diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 15 – Betaling
15.1 Bij bestelling van Producten via de Webshop, dient betaling van de bestelling te
geschieden in Euro en conform de betaalmethodes zoals aangegeven op de site van de
Webshop. Indien de Klant kiest voor de betaalmethode van bankoverschrijving, zal er in
eerste instantie een reservering van het bestelde Product plaatsvinden. Indien de
betaling vervolgens niet binnen 11 kalenderdagen door CERTSECURITY is ontvangen,
zal deze reservering automatisch vervallen. Er zal zodoende geen Overeenkomst tot
stand komen. In elk ander geval dient de betaling van facturen van CERTSECURITY te
geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum dan wel binnen een anderszins in de
Overeenkomst bepaalde termijn op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening
van CERTSECURITY.
15.2 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan CERTSECURITY te melden.
15.3 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door CERTSECURITY is gewezen op de te late betaling en CERTSECURITY de Klant een
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen termijn, over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is CERTSECURITY gerechtigd
de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
16.1 Voor alle Directe Schade van de Klant veroorzaakt door een aan CERTSECURITY
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder de
Overeenkomst, een Aanvullende Overeenkomst of door een aan CERTSECURITY
toerekenbare onrechtmatige daad die verband houdt met een van voornoemde
overeenkomsten, is de aansprakelijkheid van CERTSECURITY, behoudens indien en
voor zover de schade het voorzienbare gevolg is geweest van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van CERTSECURITY, beperkt tot de overeengekomen prijs
voor de door CERTSECURITY onder de betrokken overeenkomst verkochte en geleverde
Producten en Diensten.
16.2 De aansprakelijkheid van CERTSECURITY, op welke grond dan ook, voor Indirecte
Schade die de Klant oploopt, is uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze
schade het voorzienbare gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de
zijde van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van CERTSECURITY.
16.3 De in dit artikel 16 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van
CERTSECURITY zijn niet van toepassing indien en voor zover dwingendrechtelijke
bepalingen van het toepasselijk recht daaraan in de weg staan.

Artikel 17 – Overmacht
Een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of Aanvullende Overeenkomst
door CERTSECURITY, kan CERTSECURITY onder meer niet worden toegerekend indien de
oorzaken van deze tekortkoming niet aan CERTSECURITY te wijten zijn of buiten de
risicosfeer van CERTSECURITY vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder
andere oorlog, terrorisme, oproer, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming,
bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water of
elektriciteit, vervoersproblemen en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van
derden aan CERTSECURITY.

Artikel 18 – Persoonsgegevens
18.1 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van door hem aan CERTSECURITY
verstrekte informatie en persoonsgegevens.
18.2 CERTSECURITY zal persoonsgegevens van of met betrekking tot de Klant verwerken in
overeenstemming met de wet en met de privacy verklaring van CERTSECURITY, die
beschikbaar is op de site van de Webshop.

Artikel 19 – Ontbinding door CERTSECURITY
19.1 Onverminderd de bij wet gegeven rechten tot ontbinding, is CERTSECURITY gerechtigd
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel haar verplichtingen onder
de Overeenkomst op te schorten door schriftelijke kennisgeving aan de Klant, indien:
a. de Klant zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet nakomt, ook na dienaangaande
schriftelijk door CERTSECURITY in gebreke te zijn gesteld onder gunning van een redelijke
termijn voor nakoming; of
b. CERTSECURITY door overmacht als bedoeld in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden haar
verplichtingen onder de Overeenkomst gedurende een termijn van drie maanden of langer niet
kan nakomen.
19.2 Door de Klant aan CERTSECURITY verschuldigde bedragen worden bij beëindiging door
CERTSECURITY van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 20 – Klachtenregeling
20.1 CERTSECURITY beschikt over een klachtenprocedure zoals hieronder beschreven en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
20.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, en
uiterlijk binnen twee maanden nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij CERTSECURITY.
20.3 Klachten kunnen aan CERTSECURITY worden gemeld op de wijze als aangegeven in
artikel 21, en bij voorkeur met gebruikmaking van het aldaar aangegeven e-mail
contactformulier. De Klant dient daarbij zijn naam, adres, ordernummer, eventuele
klantnummer, telefoonnummer en e-mailadres aan CERTSECURITY te melden.
20.4 CERTSECURITY zal zich inspannen om ingediende klachten te beantwoorden binnen een
termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CERTSECURITY binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
20.5 Bij ontevredenheid over CERTSECURITY heeft de Klant ook de mogelijkheid een klacht
in te dienen bij de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/odr/. De Klant wordt
verzocht CERTSECURITY hiervan op de hoogte te stellen, zodat CERTSECURITY de
mogelijkheid heeft om met de Klant tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Contact
21.1 De Klant kan zich voor vragen, garanties, reparaties of klachten wenden tot de service
desk van CERTSECURITY:
a. via het email contactformulier dat beschikbaar wordt gesteld in de service
portal van de Webshop;
b. voor Producten binnen de garantietermijn die via de Webshop zijn besteld, via het
service nummer 0492-782150. Alleen bereikbaar van maandag – vrijdag van 08:30
tot 16:30 uur,
d. voor Producten buiten de garantietermijn, via telefoonnummer 0492-782150.
Bereikbaar van maandag – vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.
21.2 De in dit artikel aangegeven contactgegevens, tarieven en tijden van bereikbaarheid
kunnen van tijd tot tijd door CERTSECURITY worden gewijzigd. De courante gegevens
zijn steeds te vinden in de service portal van de Webshop.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en geschillen
22.1 Op deze Algemene Voorwaarden, elk Aanbod en elke Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale
Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) op de Overeenkomst
is uitgesloten.
22.2 Geschillen tussen CERTSECURITY en een Klant die rijzen uit of verband houden met
deze Algemene Voorwaarden, een Aanbod of een Overeenkomst zullen in eerste aanleg
bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam,
tenzij de Klant binnen een maand nadat CERTSECURITY zich schriftelijk op dit artikel
heeft beroepen aan CERTSECURITY laat weten dat de Klant kiest voor de beslechting
van het geschil bij de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 23 – Slotbepalingen
23.1 Indien met betrekking tot een door CERTSECURITY aangeboden Product een
leeftijdsaanduiding geldt, verklaart de Klant door het aangaan van de Overeenkomst met
betrekking tot de aanschaf van dat Product dat hij de betrokken leeftijd heeft of ouder is,
dan wel de toestemming heeft van zijn wettelijke vertegenwoordiger om de
Overeenkomst aan te gaan.
23.2 De Klant is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst aan
derden over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van
CERTSECURITY.
23.3 Indien een bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden door een
daartoe bevoegde instantie nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, treedt voor deze
bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een rechtsgeldige bepaling
die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
De Klant en CERTSECURITY zijn jegens elkaar gehouden over de inhoud van deze
nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen
van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst behouden in zodanig geval
onverminderd hun geldigheid.